Odwołanie pracownika od zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko w trzech wypadkach: – gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienie przez zatrudnionego przestępstwa, które uniemożliwia dalszą pracę na jego stanowisku, – zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. Przyczyna powinna być określona konkretnie i opisana […]

Przestępstwo stalkingu

Art. 190a Kodeks karny § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe […]