Prawo nieletnich

Oferujemy pomoc prawną w obszarze prawa nieletnich. W prowadzonych sprawach koncentrujemy się na zapewnieniu najlepszego interesu, dobra dziecka. Kancelaria składa się z adwokatów z głęboką wiedzą na temat prawa rodzinnego i nieletnich oraz prawa karnego. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich po zmianach, które weszły w życie we wrześniu 2022 r. oparta jest w większej mierze na procedurze cywilnej. Jednak pozostały elementy, czynności, do których zastosowanie ma procedura karna. Adwokat specjalizujący się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i karnych zapewni najlepszą opiekę prawną nieletnim. Nieletni to dziecko, które zmierzyć się musi z procedurą sądową, musi podjąć obronę przed uznaniem go za zdemoralizowanego bądź zarzuca mu się popełnienie czynu karalnego.

prawo nieletnich

Reprezentujemy nieletnich w toku postępowania. Analizujemy przepisy prawne, ustalamy strategię obrony nieletniego, występujemy w sądzie po stronie nieletniego.

Doradzamy i reprezentujemy nieletnich w sprawach dotyczących ich praw, bronimy ich praw przed sądem rodzinnym. Przygotowujemy nieletniego na osobiste wystąpienie w sądzie, informujemy o jego prawach i obowiązkach.

Rozumiemy, że każda sprawa jest unikalna. Nasz zespół skupia się na indywidualnych potrzebach naszych najmłodszych Klientów, starając się osiągnąć najlepsze rezultaty, zawsze mając na uwadze dobro nieletnich.

Dążymy do rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy. Gdy to możliwe, zachęcamy do mediacji i negocjacji, które mogą prowadzić do porozumienia stron bez konieczności angażowania sądu. Często pomija się ten element w sprawach nieletnich, a zdarza się, że powoduje najlepsze rozwiązanie sprawy. Dla nieletniego jest procesem wychowawczym a pokrzywdzonemu zapewnia rekompensatę. W mediacjach z nieletnim bierze udział adwokat, zwłaszcza, gdy po stronie przeciwnej występuje osoba dorosła.

Nie każdą sprawę można rozwiązać w sposób polubowny, więc bronimy nieletnich w sądzie, korzystając z możliwości dawanych przez ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Adwokat z Kancelarii prezentuje stanowisko i głośno je wyraża, że nieletniemu powinno przysługiwać obligatoryjne prawo do obrony począwszy od pierwszej czynności do zakończenia postępowania wykonawczego, gdy nieletni nie ma ustanowionego obrońcy, sąd winien ustanowić nieletniemu obrońcę z urzędu. Nieletni jest dzieckiem, więc wymaga szczególnej pomocy prawnej przed sądami i organami.

Bronimy również praw pokrzywdzonych. Po nowelizacji, pokrzywdzony nadal nie został uznany jako strona procesowa. Ma więc węższe możliwości dochodzenia swych praw. Staramy się w pełni walczyć o zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego – nie tylko w formie finansowej ale w formie sprawiedliwościowej. Reprezentacja pokrzywdzonego jest trudna, z uwagi na węższy zakres przyznanych mu środków karnych. Jednak, gdy pokrzywdzonym jest małoletnie dziecko, dbamy by jego prawa w postępowaniu były zachowane. Sądy nadal mają trudność z właściwym stosowaniem skomplikowanych procedur, więc ważne jest, by zarówno nieletni jak i małoletni pokrzywdzony mieli zapewnioną pełną realizację swoich praw. Głośno wyrażamy nasze stanowisko, iż pokrzywdzony winien być stroną postępowania. Jest to ważne, gdyż pokrzywdzonym przez nieletniego często jest małoletni, więc również dziecko. W dobie natężonej przemocy rówieśniczej ustawodawca winien wziąć to pod uwagę. Niestety nie pojawiły się w tym zakresie zmiany w prawie, więc nadal podkreślamy jako adwokaci i radcy prawni praktykujący w tym obszarze, że wymaga on dopracowania w powyższych zakresach.

Adwokat w Kancelarii posiada certyfikat – Kancelaria Przyjazna Dziecku nadany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. W swej praktyce karnej realizuje pomoc dzieciom, zrozumienie, empatię i poszanowanie praw małoletnich Klientów.

Skontaktuj się z adwokatem, by dokładnie przedstawić swoją sprawę i podjąć odpowiednie kroki prawne. Profesjonalny pełnomocnik czy obrońca poinformuje Cię należycie, jak działać w postępowaniu z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przed sądem rodzinnym.