Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień

Problem 'PROWADZENIA POJAZDU MECHANICZNEGO BEZ UPRAWNIEŃ’ należy rozważyć w trzech płaszczyznach. Sprawa wygląda inaczej w zależności od konkretnej sytuacji:

a/ Prowadzenie pojazdu bez dokumentu prawa jazdy
– od dnia 05 grudnia 2020 r. zniesiony został obowiązek fizycznego posiadania dokumentu prawa jazdy (podobnie jak nie ma konieczności posiadania w trakcie jazdy dowodu rejestracyjnego pojazdu ani potwierdzenia posiadania ważnej polisy OC). W razie kontroli policji, dane kierowcy są sprawdzane bezpośrednio w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK). Za fizyczny brak dokumentu prawa jazdy nie grozi więc żadna kara. Co istotne, dotyczy to tylko prawa jazdy wydanego w Polsce – jeśli kontrolowany posiada wyłącznie dokument wydany w innym kraju, zawsze w trakcie prowadzenia samochodu musi mieć go przy sobie.

b/ Prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania pojazdami (bez zdanego egzaminu)
– tę kwestię reguluje art. 94 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z treścią przepisu, kto kieruje pojazdami, mimo że nie wyrobił wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny (od 500 do 5000 zł.). W razie popełnienia tego wykroczenia Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Wykroczenie to odnosi się do osób, które prowadziły pojazd bez uprawnień, jeśli taka osoba nigdy nie posiadała prawa jazdy lub miała prawo jazdy, ale niewłaściwej kategorii.

c/ Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
– Możliwe jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres do 15 lat. Jeżeli kierowca, na którego zostanie nałożony taki zakaz, mimo to zdecyduje się na jazdę autem, może zostać pozbawiony wolności na czas od 3 miesięcy do 5 lat, co wynika z treści art. 244 Kodeksu karnego.

KONSEKWENCJE PROWADZENIA POJAZDU BEZ PRAWA JAZDY

Jeśli kierowca prowadzi pojazd bez dokumentu prawa jazdy i spowoduje szkodę, nie poniesie za brak dokumentu żadnych konsekwencji, a odpowie jedynie za spowodowanie kolizji. Co ważne, nie jest to podstawa do tego, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych w ramach ubezpieczenia OC.

Problem pojawia się wtedy, gdy prowadzący pojazd spowodował szkodę, a kierował, nie mając uprawnień bądź w sytuacji, gdy uprawnienia do kierowania pojazdem zostały zatrzymane:

– kara – na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego jak wyżej;

– OC – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale następnie może zwrócić się na drodze regresu do sprawcy zdarzenia, żeby odzyskać te środki.

– AC – ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeśli szkodę spowoduje osoba, która nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów.

JAZDA BEZ PRAWA JAZDY PO ZDANYM EGZAMINIE

Co w sytuacji, gdy egzamin na prawo jazdy został zakończony wynikiem pozytywnym i przyszły kierowca oczekuje na fizyczne wydanie dokumentu? Skoro potwierdził zdanym egzaminem, że potrafi prowadzić dany pojazd i ma odpowiednie kwalifikacje, to czy może prowadzić pojazd? Co do zasady nie. Jeżeli nie posiada fizycznie dokumentu prawa jazdy, nie powinien kierować pojazdem. Jeżeli od zdanego egzaminu minęło zbyt mało czasu, starosta mógł nie zdążyć wpisać adnotacji o uprawnieniach do systemu CEPiK. A to oznacza, że zatrzymany de facto prowadzi pojazd bez uprawnień. W takim przypadku grozi mandat o wysokości 500 złotych. Prawo daje też podstawę do tego, by w przypadku skierowania sprawy do sądu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Gdy dane dotyczące nadania uprawnień znajdują się w bazie CEPiK, jazda bez prawa jazdy pozostaje bez konsekwencji prawnych.

*Obraz Pexels z Pixabay

Radca prawny

Alicja Kaszta

tel. 608 436 324

Czytaj więcej

Kontakty dziadków i babć z małoletnimi wnukami – czy jest możliwość ich uregulowania przed sądem?

Zagadnieniem, które zostanie poruszone w treści przedmiotowego artykułu jest możliwość uregulowania kontaktów dziadków z wnukami – czy jest to możliwe, jaka forma będzie odpowiednia ?

Na wstępie wyjaśnić należy, iż dziadkom w zakresie kontaktów z wnukami przysługują niemalże jednakowe prawa do spotkań jak i rodzicom – co jednoznacznie potwierdza aktualnie obowiązujące orzecznictwo sądowe.

Poczucie więzi rodzinnych istniejących pomiędzy dziadkami a wnukami niewątpliwie stanowi przedmiot zainteresowania prawa cywilnego. O ile przedmiotem prawa rodzinnego są wewnętrzne stosunki panujące w rodzinie, o tyle prawo do ich zachowania rozumiane jako autonomiczne dobro osobiste każdego członka rodziny ma znaczenie indywidualne i dotyczy relacji między każdym członkiem rodziny a wszystkimi innymi osobami nie wchodzącymi w jej skład. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie LEX nr 2348591 – wyrok z dnia 11 lipca 2017 r., I ACa 725/16)

Należy mieć na uwadze, iż to na rodzicach dzieci jako przedstawicieli ustawowych ciąży obowiązek do zapewnienia stałego kontaktu dzieci z dziadkami. Jednakże w przypadku, gdyby sąd uznał, iż  kontakty z dziadkami mogą  w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu dziecka, wówczas istnieje możliwość oddalenia wniosku, a nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się dziadków z wnukami.

Na wstępie jednak należy zastanowić się nad kwestią ugodowego rozwiązania sporu panującego w rodzinie, w czym niewątpliwie mogą pomóc mediacje prowadzone przez wykwalifikowanego mediatora wpisanego na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czym jest więc mediacja ?

Mediacja jest procesem, w którym strony dochodzą do satysfakcjonującej ugody, co tym samym pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Nadrzędnym celem mediacji jest uzyskanie porozumienia, które w postaci ugody może być zatwierdzone przez Sąd. Co więcej, w procesie mediacji – przy pomocy bezstronnego mediatora, istnieje możliwość zwerbalizowania swoich oczekiwań i planów w stosunku do strony przeciwnej. Spotkania z mediatorem mają charakter poufny i dobrowolny, a odbywają się przede wszystkim na osobności – wyłącznie w towarzystwie mediatora, bez udziału drugiej strony. Mediacja, na wniosek którejkolwiek ze stron może być w każdej chwili przerwana.

Jeżeli jednak mediacje nie przyniosą oczekiwanego skutku pozostaje wyłącznie droga sądowa – wniosek o uregulowanie kontaktów dziadków z dziećmi należy złożyć do sądu rejonowego, który pozostaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnuków. Przedmiotowy wniosek podlega obowiązkowej opłacie jest to kwota 100 zł od każdego małoletniego dziecka. Sprawa pozostanie rozpoznana przez sąd pierwszej instancji w składzie jednego sędziego.

W zakresie treści wniosku należy pamiętać o:

– dokładnym oznaczeniu osób uczestniczących w sprawie (dziadkowie, wnuki oraz ich rodzice) wraz z aktualnymi adresami zamieszkania poszczególnych osób,

– dokładnym oznaczeniu żądanych kontaktów, z konkretnym wskazaniem dni oraz godzin (kontakt może przybrać formę spotkań, odwiedzin czy zabieranie wnucząt poza miejsce jego stałego pobytu, ale także formę kontaktowania się w formie telefonicznej, internetowej, bądź korespondencyjnej),

– uzasadnieniu niniejszego wniosku ze wskazaniem istotnych okoliczności sprawy, które doprowadziły do konieczności złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów przez sąd.

Sąd powszechny podczas rozpoznawania sprawy na pierwszym miejscu stawia dziecko i jego dobro, zanim wyda orzeczenie kończące sprawę bada szereg okoliczności dotyczących dotychczasowych relacji na poziomie dziadkowie-wnuki.

Co ważne pamiętać należy, iż uzyskanie prawomocnego postanowienia regulującego możliwość kontaktowania się daje możliwość obciążenia rodziców karą finansową, w przypadku niestosowania się do wydanego orzeczenia.

Warto przypomnieć jak istotny wpływ ma relacja z dziadkami dla każdego dziecka, która pozwoli na prawidłowy rozwój emocjonalny, pozwoli poczuć miłość, oddanie, bezpieczeństwo, należy więc zadbać o te kontakty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, świadczymy także usługi w przedmiocie sporządzania wniosków o uregulowanie kontaktów, reprezentujemy klientów w tego rodzaju sprawach przed sądami rejonowymi.

 

 

Bednarz Karolina,

aplikant radcowski,

tel. kontaktowy: 519 398 907

Czytaj więcej