Kontakty dziadków i babć z małoletnimi wnukami – czy jest możliwość ich uregulowania przed sądem?

Zagadnieniem, które zostanie poruszone w treści przedmiotowego artykułu jest możliwość uregulowania kontaktów dziadków z wnukami – czy jest to możliwe, jaka forma będzie odpowiednia ?

Na wstępie wyjaśnić należy, iż dziadkom w zakresie kontaktów z wnukami przysługują niemalże jednakowe prawa do spotkań jak i rodzicom – co jednoznacznie potwierdza aktualnie obowiązujące orzecznictwo sądowe.

Poczucie więzi rodzinnych istniejących pomiędzy dziadkami a wnukami niewątpliwie stanowi przedmiot zainteresowania prawa cywilnego. O ile przedmiotem prawa rodzinnego są wewnętrzne stosunki panujące w rodzinie, o tyle prawo do ich zachowania rozumiane jako autonomiczne dobro osobiste każdego członka rodziny ma znaczenie indywidualne i dotyczy relacji między każdym członkiem rodziny a wszystkimi innymi osobami nie wchodzącymi w jej skład. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie LEX nr 2348591 – wyrok z dnia 11 lipca 2017 r., I ACa 725/16)

Należy mieć na uwadze, iż to na rodzicach dzieci jako przedstawicieli ustawowych ciąży obowiązek do zapewnienia stałego kontaktu dzieci z dziadkami. Jednakże w przypadku, gdyby sąd uznał, iż  kontakty z dziadkami mogą  w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu dziecka, wówczas istnieje możliwość oddalenia wniosku, a nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się dziadków z wnukami.

Na wstępie jednak należy zastanowić się nad kwestią ugodowego rozwiązania sporu panującego w rodzinie, w czym niewątpliwie mogą pomóc mediacje prowadzone przez wykwalifikowanego mediatora wpisanego na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czym jest więc mediacja ?

Mediacja jest procesem, w którym strony dochodzą do satysfakcjonującej ugody, co tym samym pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Nadrzędnym celem mediacji jest uzyskanie porozumienia, które w postaci ugody może być zatwierdzone przez Sąd. Co więcej, w procesie mediacji – przy pomocy bezstronnego mediatora, istnieje możliwość zwerbalizowania swoich oczekiwań i planów w stosunku do strony przeciwnej. Spotkania z mediatorem mają charakter poufny i dobrowolny, a odbywają się przede wszystkim na osobności – wyłącznie w towarzystwie mediatora, bez udziału drugiej strony. Mediacja, na wniosek którejkolwiek ze stron może być w każdej chwili przerwana.

Jeżeli jednak mediacje nie przyniosą oczekiwanego skutku pozostaje wyłącznie droga sądowa – wniosek o uregulowanie kontaktów dziadków z dziećmi należy złożyć do sądu rejonowego, który pozostaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnuków. Przedmiotowy wniosek podlega obowiązkowej opłacie jest to kwota 100 zł od każdego małoletniego dziecka. Sprawa pozostanie rozpoznana przez sąd pierwszej instancji w składzie jednego sędziego.

W zakresie treści wniosku należy pamiętać o:

– dokładnym oznaczeniu osób uczestniczących w sprawie (dziadkowie, wnuki oraz ich rodzice) wraz z aktualnymi adresami zamieszkania poszczególnych osób,

– dokładnym oznaczeniu żądanych kontaktów, z konkretnym wskazaniem dni oraz godzin (kontakt może przybrać formę spotkań, odwiedzin czy zabieranie wnucząt poza miejsce jego stałego pobytu, ale także formę kontaktowania się w formie telefonicznej, internetowej, bądź korespondencyjnej),

– uzasadnieniu niniejszego wniosku ze wskazaniem istotnych okoliczności sprawy, które doprowadziły do konieczności złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów przez sąd.

Sąd powszechny podczas rozpoznawania sprawy na pierwszym miejscu stawia dziecko i jego dobro, zanim wyda orzeczenie kończące sprawę bada szereg okoliczności dotyczących dotychczasowych relacji na poziomie dziadkowie-wnuki.

Co ważne pamiętać należy, iż uzyskanie prawomocnego postanowienia regulującego możliwość kontaktowania się daje możliwość obciążenia rodziców karą finansową, w przypadku niestosowania się do wydanego orzeczenia.

Warto przypomnieć jak istotny wpływ ma relacja z dziadkami dla każdego dziecka, która pozwoli na prawidłowy rozwój emocjonalny, pozwoli poczuć miłość, oddanie, bezpieczeństwo, należy więc zadbać o te kontakty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, świadczymy także usługi w przedmiocie sporządzania wniosków o uregulowanie kontaktów, reprezentujemy klientów w tego rodzaju sprawach przed sądami rejonowymi.

 

 

Bednarz Karolina,

aplikant radcowski,

tel. kontaktowy: 519 398 907

Tagi: