Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę są to sprawy sądowe dotyczące wystawienia i uregulowania zobowiązań pieniężnych między dwiema stronami. W tego rodzaju sprawach jedna strona, zwana powództwem, żąda od drugiej strony, zwanej pozwem, wykonania pewnej należności lub spłacenia długu.

Np. klient, który nie zapłacił za wykonaną naprawę samochodu przez warsztat.

Np. właściciel nieruchomości, który nie uregulował należności wobec firmy budowlanej za prace remontowe.

Np. klient, który nie uregulował faktury za zakupiony sprzęt elektroniczny.

W takich sprawach powództwo jest wnioskowane przez stronę wierzyciela, a sąd decyduje, czy pozwany jest odpowiedzialny za dług i czy powinien go uregulować. Sąd może również zadecydować o wysokości należności, odsetkach za zwłokę oraz kosztach sądowych.

Właściwość sądu w sprawach o zapłatę zależy od wysokości należności oraz miejsca zamieszkania/działalności stron. Często stosuje się również postępowanie upominawcze, które jest skróconą procedurą mającą na celu szybkie rozstrzygnięcie spornej kwestii.

Przed wnoszeniem sprawy o zapłatę zaleca się, aby strony próbowały rozwiązać spór drogą mediacji lub negocjacji. Jeśli to nie ma szans na powodzenie, wówczas można ubiegać się o rozstrzygnięcie przez sąd.

W naszej Kancelarii radcowie prawni zajmują się prowadzeniem spraw o zapłatę oraz windykacją należności. Prowadzą spory przed sądami wszystkich instancji. Jeżeli więc dłużnik zalega z zapłatą, bądź nie wykonał usługi warto zgłosić się do prawników z naszej Kancelarii w celu odzyskania należności.