Spory sądowe

Radcy prawni prowadzący spory sądowe to specjaliści w dziedzinie prawa, którzy reprezentują swoich klientów w rozprawach sądowych. Ten rodzaj specjalizacji radców prawnych wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale także umiejętności negocjacyjnych, analitycznych i retorycznych.

Prawnik prowadzący spory sądowe musi być doskonale zaznajomiony z przepisami prawa i procedury na kanwie której podejmuje czynności, zarówno w kontekście ogólnym, jak i w odniesieniu do konkretnego przypadku, który jest przedmiotem sporu. Musi być w stanie badać i analizować dowody, przeprowadzać dochodzenia, przygotowywać dokumenty sądowe i przedstawiać argumenty w imieniu klienta. Taką umiejętnością cieszą się radcy prawni z naszej Kancelarii adwokacko radcowskiej. W zespole posiadamy specjalistów w tej dziedzinie, którzy przed sądem czują się swobodnie, jak „ryby w wodzie”.

Ważną cechą prawnika prowadzącego spory sądowe jest umiejętność skutecznej komunikacji, zarówno na piśmie, jak i werbalnej. Musi być dobrym negocjatorem, potrafić zarządzać dyskusją i przekonywać sędziów oraz przeciwną stronę do swoich racji. Ponadto, musi posiadać zdolności interpersonalne, aby skutecznie współpracować z klientem, świadkami, ekspertami i innymi uczestnikami procesu.

Te wszystkie cechy posiadają radcowie prawni i adwokaci w naszej Kancelarii. Przed obliczem sądu czują się swobodnie i nie są skrępowani. Doskonale podają argumentację merytoryczną. Spory sądowe to kwintesencja pracy adwokata czy radcy prawnego. Przed sądem toczy się właściwe postępowania i można wykazać się umiejętnościami argumentacji i prezentowania dowodów.

Nasi prawnicy prowadzący spory sądowe muszą są również przygotowani na stresujące i wymagające sytuacje. Są elastyczni i potrafią działać pod presją czasu. Posiadają umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich decyzji, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności i strategii przeciwnika.

Polskie postępowania sądowe regulują rozstrzyganie sporów między stronami. Można je podzielić na trzy główne fazy: postępowanie przed sądem pierwszej instancji, postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz postępowanie kasacyjne.

W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, strony przedstawiają swoje roszczenia i dowody, a sąd przeprowadza oględziny, przesłuchuje świadków i w razie potrzeby zleca opinie biegłych. Sąd może też nakładać środki zabezpieczające w celu ochrony interesów stron. Po zakończeniu postępowania, sąd wydaje wyrok, który może zostać zaskarżony.

W postępowaniu przed sądem drugiej instancji, strony, które nie są zadowolone z wyroku sądu pierwszej instancji, mogą go zaskarżyć. Apelacja polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy przez inny skład sędziowski. Sąd drugiej instancji może zmodyfikować wyrok sądu pierwszej instancji lub utrzymać go w mocy.

Postępowanie kasacyjne to ostatnia, nadzwyczajna instancja w polskim systemie postępowania. Strona, która uważa, że wyrok sądu drugiej instancji został wydany w sposób niezgodny z prawem, może złożyć skargę kasacyjną bądź do Sądu Najwyższego, gdy spełnione są szczególne przesłanki.

Postępowania sądowe mają na celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporów i ochronę praw stron. Są one uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego, który określa procedury, terminy i prawa stron w toku procesu.

Elementem sporów sądowych są również mediacje i negocjacje. W sytuacjach korzystnych dla klienta radcowie prawni są w stanie podjąć postępowanie negocjacyjne i wypracować ugodę dobrą dla Klienta. Radca prawny posiada umiejętności negocjacyjne, doświadczenie mediacyjne i ugody zawierane przez radców są chwalone przez klientów, gdyż pomagają znacznie skrócić spór sądowy i zakończyć sprawę.

Prawnicy z naszej Kancelarii specjalizują się więc w procesach sądowych, jak również procesach mediacyjnych – ugodowych.

Radcy prowadzą szkolenia z zasad komunikacji, precyzji argumentacji i zapraszani są na spotkania gospodarcze w celu nauczania zasad negocjacji i argumentacji.