Postępowanie karne i dyscyplinarne

Postępowanie karne jest jednym z najbardziej skomplikowanych i delikatnych obszarów prawa, które może mieć poważne konsekwencje dla Klientów. Dlatego adwokat w Kancelarii poświęca swoją praktykę tej specjalizacji. Jako specjalista w zakresie materialnego prawa karnego, biegle porusza się również w procedurze karnej. Procedura karna ulega częstym zmianom i modyfikacjom, ważne jest więc, by w postępowaniu przed sądem oskarżony czy pokrzywdzony korzystali z pomocy odpowiednio obrońcy czy pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Nasi adwokaci posiadają nie tylko gruntowną wiedzę prawną, ale także bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych spraw karnych w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, jak również przed Sądem Najwyższym. Od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa, jesteśmy w stanie służyć pomocą naszym Klientom w tym kompleksową i profesjonalną pomocą prawną. Cieszymy się również z uwzględnionych kasacji przez Sąd Najwyższy.

Działamy jako adwokaci obrony, starając się zapewnić sprawiedliwy proces naszym Klientom. Naszym priorytetem jest pełna ochrona praw naszych Klientów i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w trudnych sytuacjach prawnych, w których się znaleźli.

Postępowanie przed sądem karnym odnosi się do procesu, który zostaje uruchomiony w celu ustalenia winy lub niewinności oskarżonej osoby w sprawach karnych.

Co do zasady postępowanie kare zaczyna się od wniosku o ściganie przestępstwa przez prokuraturę lub inną uprawnioną instytucję. W niektórych przypadkach może to być również prowadzone na podstawie prywatnej skargi oskarżyciela prywatnego.

Sprawy karne są rozpoznawane przez sąd karny, który jest kompetentny do prowadzenia procesu i wydawania orzeczeń w sprawach karnych. W toku sprawy sąd prowadzi postępowania dowodowe – wysłuchuje oskarżonego, przesłuchuje świadków, prowadzi dowody z dokumentów, z oględzin itd. Co do zasady dowody mają być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, więc istotnym jest, by oskarżony miał obrońcę a pokrzywdzony pełnomocnika.

Zanim sprawa zostanie skierowana do sądu, prowadzone jest postępowania przygotowawcze, w którym prokuratura zbiera i analizuje dowody, przesłuchuje świadków i wysłuchuje oskarżonego oraz przeprowadza czynności śledcze w celu zebrania materiału dowodowego. Jest to bardzo ważny etap postępowania karnego, gdyż oskarżony może skorzystać z odmowy składania wyjaśnień i nie brać czynnego udziału w postępowaniu, w innych przypadkach może składać wnioski dowodowe i złożyć szerokie wyjaśnienia, może dążyć do umorzenie postępowania, może złożyć wniosek o dobrowolne poddać się odpowiedzialności karnej. Wszystko zależy od przyjętej strategii obrony. Wobec czego tak istotnym jest, by profesjonalista – adwokat, radca prawny brał udział w postępowaniu od początku, czyli od etapu postępowania przygotowawczego.

Oskarżony ma prawo do adwokata – obrońcy, który będzie go reprezentował i bronił jego interesów w procesie. Adwokat będzie działał w imieniu oskarżonego, pomagał mu w przygotowaniu obrony i reprezentował go w sądzie.

W trakcie procesu przed sądem karnym mają miejsce przesłuchania świadków, przedstawianie dowodów przez obie strony oraz argumentacja zarówno prokuratury, jak i obrony. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz czy analiz, jeśli uzna to za konieczne.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych, sąd wydaje wyrok, w którym orzeka winę lub niewinność oskarżonego.

Jako specjaliści z zakresu postępowania karnego nie tylko reprezentujemy naszych Klientów w sądzie, ale również dostarczamy im różnorodne usługi, takie jak doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji z organami ścigania w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentów procesowych.

Niezależnie od skomplikowania sprawy, z jaką się stykamy, zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszych Klientów. Nasze podejście opiera się na indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Każda sprawa karna jest inna, mimo, iż oparta na tych samych przepisach, każda sytuacja faktyczna jest odmienna. Doradzamy indywidulanie i dostosowujemy środki do potrzeb naszych Klientów.