Mediacje

Mediacje są procesem rozwiązywania konfliktów lub sporów, w którym trzecia strona neutralna, zwana mediatorem, pomaga dwóm stronami osiągnąć porozumienie. Mediator nie ma uprawnień do podejmowania decyzji, ale pomaga stronie w znalezieniu wspólnego rozwiązania, które jest akceptowalne dla obu stron. Mediacje często stosuje się w przypadku sporów rodzinnych, jak rozwód lub spór o opiekę nad dziećmi, ale mogą być również stosowane w przypadku konfliktów biznesowych lub międzynarodowych. Mediacje są powszechnie stosowane, ponieważ pozwalają stronom na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu i dążenie do win-win rozwiązania, zamiast polegać na decyzji sądu.

Mediacje są dobrowolnym i strukturalnym procesem rozwiązywania sporów w celu osiągnięcia porozumienia. Proces ten jest stosowany w różnych dziedzinach, takich jak rodzina, pracownicze, handlowe oraz sprawy sądowe.

Nasza Kancelaria posiada w swoim zespole mediatora.  W mediacji mediator działa jako neutralny pośrednik, który pomaga stronom zidentyfikować i skoncentrować się na ich potrzebach i interesach oraz znaleźć wspólne rozwiązanie problemu.

Proces mediacji jest oparty na zasadzie równości i szacunku dla wszystkich stron, które mają możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia i uczestniczenia w negocjacjach.

Mediator wykonuje wiele różnych funkcji w procesie mediacji, w tym ułatwia komunikację między stronami, pomaga im zrozumieć i przeanalizować różne opcje rozwiązania, a także pomaga w budowaniu zaufania i konstruktywnej atmosfery. Mediator nie podejmuje decyzji ani nie nakłada na strony żadnych rozwiązań, lecz pomaga im samodzielnie dojść do porozumienia.

Proces mediacji zwykle składa się z kilku etapów. Na początku mediator przeprowadza spotkanie wstępne z każdą ze stron, aby omówić cel mediacji, zasady i procedury oraz ustalić oczekiwania i obawy. Następnie rozpoczyna się faza zbierania informacji, w której strony przedstawiają swoje stanowiska, interesy i potrzeby.

Kolejnym etapem jest faza twórcza, w której mediator wspólnie z uczestnikami generuje różne opcje rozwiązania problemu. Następnie strony analizują te opcje i negocjują warunki ich realizacji. Gdy strony osiągną porozumienie, mediator pomaga sporządzić pisemny dokument, który zawiera zgody i zobowiązania stron.

Ważne jest, aby proces mediacji odbywał się w zaufanej i poufnej atmosferze, w której strony czują się swobodnie wyrażać swoje opinie i obawy. Za atmosferę i dobre podejście do klienta odpowiedzialny jest nasz mediator, który jest profesjonalistą i posiada również wiedzę z zakresu psychologii.

Mediacja ma na celu nie tylko rozwiązanie bieżącego sporu, ale także budowanie lepszych relacji między stronami i uczenie ich umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Mediacja jest coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania sporów, ponieważ pozwala stronom utrzymać kontrolę nad procesem i wypracować wzajemnie akceptowalne rozwiązanie. Jednocześnie proces ten może pomóc oszczędzić czas, koszty i stres związany z tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów, takimi jak proces sądowy.

Wobec czego, jeżeli istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu, warto skorzystać z usług naszego mediatora.