Kontrola trzeźwości pracowników – przywilej czy kłopot?

Projekt nowelizacji kodeksu pracy szeroko obejmuje swoim zasięgiem możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników.

Co w praktyce będzie to oznaczać dla pracowników i pracodawców?

Według nowych przepisów pracodawca będzie mógł skontrolować ilość alkoholu w organizmie pracownika, natomiast pracownik będzie musiał poddać się takiej kontroli.

Nie oznacza to jednak, iż każdorazowo przed rozpoczęciem pracy pracodawca będzie mógł pracownika sprawdzić, gdyż kontrola może zostać przeprowadzona wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Są to zatem sytuacje, gdy pracodawca poweźmie informacje, które w sposób dostateczny wskażą, iż dana osoba może pozostawać pod wpływem alkoholu i w związku z tym może stwarzać zagrożenie zarówno dla pozostałych osób, jak i obiektów przebywających w miejscu pracy.

Jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracodawca nie dopuści takiego pracownika do wykonywania pracy. Warto przypomnieć, iż stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Co ważne, kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, a zatem będzie odbywać się za pomocą tzw. alkomatów.

Ponadto pracodawca będzie mógł wezwać odpowiednie służby celem ponownego przeprowadzenia badania. Uprawnienie to przysługiwać będzie również pracownikowi, zatem gdy pracownik nie zgodzi się z wynikiem badania przeprowadzonego przez pracodawcę może on żądać przeprowadzenia badania przez odpowiednie służby.

W uzasadnionych wypadkach informacje o badaniu będą mogły zostać wpisane do akt pracownika, a następnie przechowywane w nich przez okres jednego roku. Niezwykle istotne jest, iż wobec pracownika pozostającego pod wpływem alkoholu, pracodawca będzie mógł zastosować karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości w danym zakładzie pracy będzie musiało zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, natomiast pracownik musi zostać poinformowany o wdrożeniu kontroli nie później niż w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem jej przeprowadzenia w sposób zwyczajowo przyjęty (pisemny lub elektroniczny).

Warto zapamiętać, iż powyższe przepisy obejmą również sytuacje, w której badanie wykaże w organizmie pracownika środek działający podobnie do alkoholu.

Aplikant radcowski
Wiktoria Mosler-Bombik
tel. 508 649 256

Tagi: