Zostałeś oszukany przez cyberprzestępców?

29.01.2021 r. zapadł (jeszcze nieprawomocny) Wyrok w sprawie tzw. cyberprzestępstwa. Klientka poprzez działanie przestępcze utraciła ze swojego konta całe oszczędności. Przestępcy oprócz wyciągnięcia środków z konta zaciągnęli również na Panią kredyty. Bank po otrzymaniu zgłoszenia odmówił odpowiedzialności za sprawę. Z tego powodu stało się konieczne założenie sprawy sądowej przeciwko Bankowi. W efekcie czego zapadł Wyrok w całości uwzględniający roszczenie powódki.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyłącznie bank odpowiada za pieniądze zgromadzone na kontach bankowych i powinien zwrócić wszystko co ukradł cyberprzestępca – zgodnie z art. 46 ustawy o usługach płatniczych

Powyższe okoliczności zostały jednoznacznie potwierdzone w treści szeregu orzeczeń sądowych – min. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2018 r. (LEX nr 2589538) uznał, iż „jeśli transakcje zostały zrealizowane bez zgody płatnika oraz w okolicznościach, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a następnie płatnik dokonał zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, to na dostawcy ciąży obowiązek zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji.”

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy Bank w zakresie obowiązku weryfikacyjnego dopuścił się rażącego zaniedbania, a jego skutkiem tego było zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, a także szereg wypłat gotówkowych. Zaniechanie ze strony Banku naraziło naszą Klientkę na niepowetowaną stratę.

W związku z powyższym wnieśliśmy o zwrot pełnej pobranej kwoty, z powodu nie dopełnienia należytej staranności oraz uporczywego przyczynienia się do powstania szkody w majątku, pośrednicząc w przysporzeniu bezpodstawnego wzbogacenia niewłaściwej, trudnej do zidentyfikowania osobie, a tym samym niejako uczestnicząc w tym obarczonym odpowiedzialnością karną procederze.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek klienta, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej (art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych). Z kolei zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych na banku spoczywa ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych banku oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą świadczoną przez ten bank. Powyższe dwa uregulowania ustawy przerzucają na banki w zasadzie całe ryzyko związane z przeprowadzaniem przez klienta transakcji płatniczych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do rachunku (karta, bankowość internetowa, bankowość mobilna).

Zgodnie z powyższą ustawą transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli klient wyraził zgodę na jej wykonanie w sposób przewidziany między klientem a bankiem. W niniejszej sprawie żadna autoryzacja przez powódkę niniejszej transakcji nie miała miejsca.

Obowiązkiem Banku jest zapobieganie próbom łamania prawa, tym bardziej w przypadku, gdy zostało to niezwłocznie i należycie zgłoszone.

Nawet jeśli Bank odmawia wypłaty środków na etapie postępowania reklamacyjnego warto jest udać się do prawnika i walczyć o swoje racje w Sądzie, gdyż jak widać na powyższym przykładzie powierzając swoje oszczędności do Banku powinieneś być chroniony.

Radca Prawny

Martyna Janikowska

792 782 082

Tagi: