Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości

Ważna uchwała Sądu Najwyższego, zmieniająca pogląd dotychczasowego orzecznictwa! Sąd Najwyższy podjął przedmiotową uchwałę w związku z zapytaniem skierowanym przez UOKiK.

UOKiK informuje:
– Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości.
– Tak wynika z uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.
– Jest ona odpowiedzią na pytanie przedstawione w trakcie rozpatrywania sprawy dotyczącej decyzji UOKiK.

Od lat wiele kontrowersji budzi kwestia przyłączy: kanalizacyjnego i wodociągowego. Definicje zawarte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są różnie interpretowane. UOKiK stał dotychczas na stanowisku, że przyłączami nie są przewody znajdujące się poza granicą nieruchomości odbiorcy. Podobne zdanie w odniesieniu do przyłącza kanalizacyjnego wyraził w 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów. Oznaczało to, że osoba starająca się o przyłączenie do sieci powinna wykonać na swój koszt prace związane z budową, podłączeniem i utrzymaniem odcinka jedynie na terenie swojej posesji.

Tymczasem wiele zakładów wodociągowych uważało, że przyłącze biegnie także poza granicą nieruchomości – do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dlatego żądali finansowania prac pomiędzy domem, a siecią, np. wykopów przez drogę, wykonania przewodów i włączenia ich do sieci. Takie praktyki były uznawane przez UOKiK za nadużycie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo wod-kan.

Do 2014 r. sądy podtrzymywały stanowisko urzędu, jednak w dwóch przypadkach przyznały rację przedsiębiorcom. Jeden ze sporów urzędu z przedsiębiorstwami wodociągowymi znalazł finał w Sądzie Najwyższym. Rozpatrujący sprawę trzej sędziowie zwrócili do siedmioosobowego składu SN z pytaniem, co należy uważać za przyłącza wodne i kanalizacyjne.

Dnia 22 czerwca 2017 r. Sad Najwyższy podjął jednogłośną uchwałę (sygn. akt III SZP 2/16), w której stwierdził, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
– Przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.
– Przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Oznacza to inną interpretację przepisów niż wynikająca z poprzedniej uchwały Sądu Najwyższego w tej sprawie oraz orzecznictwa UOKiK. W ustnych motywach rozstrzygnięcia SN stwierdził, że definicja przyłącza kanalizacyjnego jest tak skonstruowana, że jego zakończenie określają dwa kryteria: sieć lub granica nieruchomości. To drugie ma jednak wyłącznie pomocniczy charakter i można je zastosować jedynie, gdy na nieruchomości nie ma studzienki. W takiej sytuacji przyłącze kanalizacyjne rozpoczyna się za wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy i kończy na granicy nieruchomości. Jeżeli jednak na terenie posesji odbiorcy jest studzienka, to zastosowanie znajduje kryterium podstawowe – granicą przyłącza kanalizacyjnego jest sieć. W przypadku przyłącza wodociągowego w definicji w ogóle nie ma odniesienia do granicy nieruchomości, zatem jedynym czynnikiem wyznaczającym końcową granicę przyłącza jest sieć.

Sąd dodał również, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się ze zmianą poglądu zawartego w uchwale z 2007 r. pod wpływem której kształtowało się orzecznictwo UOKiK i sądów. Jednak poprzednią koncepcję przyłącza wspiera zbyt mało argumentów, aby mogła zostać uznana za prawidłową i niezbędna jest zmiana orzecznictwa w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie UOKiK.

Radca prawny
Alicja Kaszta
tel.: 608 436 324

Czytaj więcej

Prawo paszportowe – co i jak?

Przed nami sezon wakacyjnych wyjazdów. Z tej okazji przygotowaliśmy krótki poradnik podróżnika na gruncie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. Nr 143 poz. 1027 o dokumentach paszportowych.

Paszport to dokument, który potwierdza twoją tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem można podróżować za granicę, do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, ani do strefy Schengen, np.: do Turcji, Egiptu, Tunezji, na Ukrainę czy do niektórych krajów bałkańskich (o krajach obu Ameryk, Azji czy Australii już nie wspominając).

Dowód osobisty natomiast, będzie stosownym dokumentem tożsamości, do ukazania przy przekraczaniu granic Norwegii czy Szwajcarii nie będących w Unii Europejskiej, ale za to będących częścią bezpaszportowej strefy Schengen.

Prawo do paszportu posiada każdy obywatel Polski. W paszporcie zostały umieszczone takie dane jak: nazwisko, imię lub imiona, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, wizerunek twarzy podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać), numer PESEL, datę wydania i datę końca ważności paszportu, serię i numer dokumentu, informację, kto wydał paszport. Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne): wizerunek twarzy, odciski linii papilarnych u palców wskazujących — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków. Ponadto, we wniosku paszportowym należy wykazać takie dane, jak: wzrost, kolor oczu, nr telefonu czy dane osoby pierwszego kontaktu.

Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami. Poniżej umieszczamy wzór pierwszej strony okładki (zewnętrznej) i strony z danymi właściciela paszportu. Dokument jest ważny 5 lat od wydania  dla dziecka do 13 lat oraz 10 lat od wydania dla osoby powyżej 13 lat. Paszport traci ważność, kiedy upłynie termin jego ważności, zostanie zgłoszona jego utrata albo zniszczenie, ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony paszport, utraci się polskie obywatelstwo, zmianie ulegną dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL), gdy zostanie unieważniony. Gdy twój paszport straci ważność, nadal możliwy jest wjazd do Polski.

Wniosek o wydanie nowego paszportu należy złożyć: nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) , gdy miejscem zamieszkania jest Polska oraz nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska), jeżeli miejsce zamieszkania jest za granicą.

Koszt dokumentu to 30 zł dla dzieci do 13 lat, 70 zł dla uczniów powyżej 13. roku życia i studentów oraz 140 złotych dla osób dorosłych. Ponadto, wiele osób może skorzystać z ulgi lub zniżki na podstawie art. 8 Ustawy. Warto pamiętać o możliwości przedpłaty na konto Urzędu Wojewódzkiego – unikamy wtedy prowizji naliczanej w okienku kasy takiego Urzędu, który jest odpowiedni do wydawania paszportów. Trzeba jednak pamiętać, aby przy składaniu wniosku paszportowego załączyć wydruk potwierdzający wykonanie takiego przelewu (zostaje wygenerowany po dokonaniu transakcji).

Termin oczekiwania na wydanie dokumentu to maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku, zwyczajowo termin ten wynosi do dwóch tygodni. Jeżeli wniosek został złożony za granicą (np. w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej.  Podczas wypełniania wniosku paszportowego istnieje możliwość wyboru drogi poinformowania o możliwości odbioru dokumentu. Większość Urzędów wprowadziło wybór między informacją za pośrednictwem SMS lub wiadomości mailowej, w celu usprawnienia procedury i zwiększenia komfortu petenta.

Prawnik

Tobiasz Gajda

Czytaj więcej