Standardy Ochrony Małoletnich

Przedsiębiorco! Sprawdź czy Ciebie nie obowiązują nowe obowiązki! Grzywna za ich niedopełnienie to minimalnie 1000 PLN.

Dnia 15 lutego 2024 r., na podstawie głośnej tzw. ustawy Kamilka, weszły w życie przepisy dotyczące wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Wydawać by się mogło, że obowiązek wprowadzenia tych standardów dotyczyć będzie wyłącznie szkół czy przedszkoli/żłobków, ale nic bardziej mylnego – do wprowadzenia polityki ochrony małoletnich zobligowany jest każdy – „organ lub organizator zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni”.

W praktyce ustawa ta obejmuje wszystkich, których działalność dotyczy małoletnich. Jest czas do 15 sierpnia 2024 na stworzenie i wdrożenie standardów.

Co powinny zawierać standardy? Zgodnie z art. 22c ustawy, w standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy w szczególności:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które mają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”, zasady przeglądu i aktualizacji standardów zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów,
  • zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia, sposób dokumentowania,
  • zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Dodatkowo przepisy są niedookreślone odnośnie pozostałych wymogów, należy je regulować w kontekście prowadzonego biznesu – inne będą one dla transportu małoletnich, inne będą dla sali zabaw.

Standardy muszą także uwzględniać sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nie wiesz czy Twoja działalność podlegać będzie tej regulacji – napisz do nas. Analizujemy, przygotowujemy i wdrażamy wszelkie narzędzia prawne dla przedsiębiorców.

Tagi: