Ważne zmiany w prawie spadkowym obowiązujące od dnia 18.10.2015 r.

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539).
Wprowadzona została zmiana przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Od dnia 18.10.2015 r. obowiązuje zasada odpowiedzialności za długi spadkowe z dobrodziejstwem inwentarza (do wysokości wartości aktywów spadkowych).
W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (do dnia 18.10.2015 r.), co do zasady jeżeli spadkobierca nie złożył w ciągu sześciu miesięcy od powołania do spadku oświadczenia o odrzuceniu spadku, dziedziczył wprost czyli przyjmował wraz z majątkiem pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Odpowiadał zatem za wszystkie długi spadkowe całym swoim majątkiem, nawet jeżeli ich wartość przekraczała pozostawiony przez spadkodawcę majątek.
Na skutek wprowadzonych zmian, brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy, oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi tylko do wysokości przejętego majątku (art. 1015 § 1 i 2 k.c.).

Ponadto wprowadzony został tzw. 'prywatny’ wykaz inwentarza. Ma on pełnić podobne funkcje jak obowiązujący już spis inwentarza. Przepis art. 1031[1] § 1 k.c. stanowi, iż spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.
W pewnych sytuacjach pozwoli to zaoszczędzić koszty związane ze sporządzaniem spisu inwentarza przez komornika czy urząd skarbowy.

Radca Prawny

Alicja Kaszta

tel.: 608 436 324

Tagi: