Przedmiotem działalności Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), podmiotów non-profit (stowarzyszeń, fundacji), spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria prowadzi również sprawy Klientów indywidualnych, nie będących przedsiębiorcami oraz działalność pro bono. Prowadzi współpracę z Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. prowadzi sprawy karne. Radcy prawni z Kancelarii mają uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy oskarżonego w postępowaniu karnym. Dotychczas prawo karne było domeną adwokatów, jednak od 2015 r. radca prawny może występować przed sądem w charakterze obrońcy oskarżonego. Radcy prawni z Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. mają taką możliwość i z niej korzystają, gdyż posiadają szerokie doświadczenie w sprawach karnych i wykroczeniach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług prawniczych, świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. Zapraszamy również do Oddziału Kancelarii w mieście Kędzierzyn-Koźle. Od 2018 r. przyjmujemy interesantów w biurze znajdującym się na ul. Gajowej 22 47-220 Kędzierzyn-Koźle (Osiedle Kuźniczka). Mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle oraz okolic zapraszamy do umawiania się w Oddziale Kancelarii.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług prawniczych, świadczonych przez Kancelarię Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

 • udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,
 • doradztwo i prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym o zasiedzenie,
 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak umowa sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki oraz umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia,
 • opiniowanie umów i kontraktów,
 • pomoc przy negocjowaniu warunków umownych,
 • sporządzanie regulaminów w tym również regulaminów sklepów internetowych,
 • prowadzenie spraw spadkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego i obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości.

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa,
 • doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców,
 • prowadzenie mediacji o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka,
 • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz,
 • doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem,
 • mediacje w sprawach rodzinnych.

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji, opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy,
 • tworzenie umów o pracę, kontraktów menedżerskiech, umów o współpracę, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym również zatrudniania cudzoziemców,
 • reprezentacja pracownika w sprawach o dochodzenie wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy,
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • prowadzenie sporów o mobbing, czy też nierówne traktowanie,
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych,
 • reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
 • pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce, przekształcanie spółek,
 • przygotowywanie umów handlowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami,
 • przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką,
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

 • szeroko rozumiana windykacja należności,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pism przedsądowych,
 • pomoc przy prowadzeniu spraw egzekucyjnych,
 • sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych,
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszną egzekucję,
 • współpraca z komornikami sądowymi.

 • reprezentacja i prowadzenie sporów o odszkodowanie w zakresie błędów medycznych,
 • pomoc przy zakładaniu prywatnej praktyki lekarskiej,
 • rozwiązywanie konfliktów prawnych w sporach z NFZ,
 • bieżąca obsługa prawna gabinetów lekarskich,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie zagadnień etyki lekarskiej, praw pacjenta i spraw dyscyplinarnych lekarzy,
 • reprezentacja przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego, pomoc prawna w przypadku odpowiedzialności przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
 • przygotowywanie pism w toku postępowania w trybie dyscyplinarnym,
 • obrony w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • obrony w toku postępowania sądowego,
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego,
 • obrony w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc przy negocjacjach z lekarzami, podmiotami medycznymi,
 • doradztwo w sprawach pozasądowego rozwiązania sporu.

 • doradztwo w sprawach administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej.

 • doradztwo z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych,
 • doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia,
 • reprezentowanie oskarżonego przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
 • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych,
 • udział w przesłuchaniach prowadzonych przez prokuratora lub Policję,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również powoda cywilnego.

 • doradztwo z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego,
 • doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
 • reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw skarbowych,
 • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej,
 • doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.


Dalsze informacje uzyskają Państwo po wybraniu danej dziedziny prawa

mail

Skontaktuj się z nami!

kancelaria@kasztajanikowska.pl